Złóż wniosek (kompletny wniosek zawiera druk wniosku, zaświadczenie od pracodawcy lub ostatnią decyzję waloryzacji świadczenia ZUS, pokwitowanie odbioru ostatniego wpływu dochodu oraz scan dowodu osobistego).

Po pozytywnej decyzji kredytowej poinformuj nas o dniu i miejscu podpisania umowy.
Umowa zostanie przesłana na adres email.

Wydrukuj, podpisz i prześlij umowę na adres ul. Poznańska 61, 20-731 Lublin oraz wykonaj przelew weryfikacyjny w
kwocie 1 gr z rachunku, na który ma zostać dokonana wypłata pożyczki.

Odbierz środki przekazane na konto.

 

WZÓR UMOWY POŻYCZKI

 

 zawarta w …………. dnia ………….. roku pomiędzy:

FK Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, 20 -731 Lublin , ul. Poznańska 61 , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000667716 , NIP : 7123335894 , REGON : 366823850 , zwaną dalej Pożyczkodawcą , reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………….

a

…………………., legitymującym się dowodem osobistym ………………, PESEL …………………, zamieszkałym pod adresem: …………………………., zwanym dalej Pożyczkobiorcą

 §1

 1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 2. Pożyczkodawca przekaże całkowitą kwotę pożyczki , pomniejszoną o koszt pobranej z góry jednorazowej części prowizji w kwocie 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) , to jest 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) na konto……………. o numerze ……………….., prowadzone w ……….., w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania oryginału Umowy pożyczki i weksla własnego in blanco Pożyczkobiorcy z klauzulą „nie na zlecenie” lub inną równoznaczną oraz kompletu oryginałów dokumentów Pożyczkobiorcy będących podstawą przyznania pożyczki, tj. wniosku o udzielenie pożyczki, zaświadczenia o świadczeniu emerytalnym/rentowym lub oryginału zaświadczenia od pracodawcy, potwierdzenia otrzymania wynagrodzenia, udokumentowania posiadania rachunku, a także zwrotnego przekazania podpisanego Harmonogramu spłat pożyczki, podpisanego Formularza informacyjnego oraz potwierdzenia otrzymania wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pożyczki, stanowiących odpowiednio Załączniki Nr 1, 2 i 3 do Umowy oraz dokonania autoryzacyjnego przelewu w kwocie 1 gr ze wskazanego w Umowie konta Pożyczkobiorcy na konto Pożyczkodawcy , podlegającej zwrotowi.

§2

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony – do dnia …………….. roku.
 2. Pożyczkobiorca dokonuje spłaty pożyczki w ratach, zgodnie z Harmonogramem spłat pożyczki stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, przy czym jeśli dzień miesiąca wskazany w Harmonogramie będzie dniem wolnym od pracy płatność dokonywana będzie pierwszego dnia roboczego następującego po wyżej wymienionym dniu.
 3. Spłata rat dokonywana jest za pomocą przelewów bankowych na konto Pożyczkodawcy o numerze: 80 1140 2004 0000 3202 7679 5697 prowadzone w mBank S.A.
 4. Za datę spłaty pożyczki przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.
 5. Na całkowity koszt pożyczki określony zgodnie z treścią art. 5 pkt. 6 i 6a Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126 poz. 715 ze zm.) , zwaną w niniejszej Umowie Ustawą o kredycie konsumenckim, składa się prowizja : płatna jednorazowo z góry w kwocie 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz w dalszych ratach w łącznej kwocie 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) ujęta w Harmonogramie spłat pożyczki (Załącznik nr 1 do Umowy), t.j. razem w wysokości 1.000 zł, odsetki w kwocie 202,02 zł (dwieście dwa złote dwa grosze), zaś całkowita kwota do zapłaty z tytułu udzielonej pożyczki wynosi 2.202,02 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwa złote dwa grosze).
 6. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10,00% (słownie: dziesięć procent). Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pożyczki (RRSO) wynosi 133,73 %.
 7. Należności Pożyczkodawcy z tytułu pożyczki zaspokajane są w kolejności: odsetki, kwota niespłaconego kapitału, należne prowizje.
 8. Pożyczkobiorca może, bez podania przyczyny, odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. W tym przypadku zobowiązuje się do zwrotu pożyczki na konto Pożyczkodawcy wskazane w § 2 ust. 3 Umowy, bez nieuzasadnionej zwłoki, ale nie później niż w terminie do 30 dni od odstąpienia od Umowy. Dla zachowania 14 – dniowego terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na podany w Umowie adres siedziby Pożyczkodawcy, a skuteczne odstąpienie od Umowy wymaga kumulatywnego dokonania następujących czynności: złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz zwrotu przez Pożyczkobiorcę całkowitej kwoty pożyczki, w przypadku jej wypłacenia.
 9. Pożyczkobiorca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy udzielono mu wyczerpującej informacji na temat warunków i kosztów pożyczki oraz zapisów Umowy.
 10. Pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 11. Pożyczkodawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę, z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku ujawnienia, że informacje podane we Wniosku o pożyczkę lub dokumenty na podstawie których podjęto decyzję o przyznaniu pożyczki są nieprawdziwe.
 12. Za opóźnienie w spłacie jakiejkolwiek części raty określonej w § 2 ust. 2 Umowy pożyczki Pożyczkodawcy przysługują odsetki umowne za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, to jest 14,00 (czternaście) % rocznie w dniu podpisania umowy , liczone od niezapłaconej kwoty pożyczki oraz prowizji za każdy dzień zwłoki do dnia zapłaty, a za opóźnienie przekraczające 14 dni także prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w trybie i ze skutkiem natychmiastowym , tak w części jak i w całości oraz dochodzenia roszczeń z posiadanych zabezpieczeń.
 13. W przypadku wypowiedzenia Umowy wysokość odsetek umownych za opóźnienie wynosi dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie , to jest 14 (czternaście) % rocznie i jest liczona od całkowitej kwoty niezapłaconej wierzytelności , od dnia jej wymagalności do dnia zapłaty.
 1. Ostateczne rozliczenie pożyczki następuje w terminie do 14 dni po jej całkowitej spłacie.

§3

 1. W celu zabezpieczenia wszelkich należności Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej Umowy Pożyczkobiorca wystawi jeden weksel własny in blanco z klauzulą „nie na zlecenie” lub inną równoznaczną, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2 Ustawy o kredycie konsumenckim, bez odrębnej deklaracji wekslowej – z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Umowy, który podlega zwrotowi nie później niż w terminie 14 dni po całkowitej spłacie pożyczki, bądź po uprawnionym odstąpieniu od Umowy – poza przypadkiem kiedy doszło do złożenia weksla w sądzie.
 2. Przy realizacji prawa do korzystania z zabezpieczeń należności Pożyczkodawcy przysługuje prawo wyboru kolejności, rodzaju oraz zakresu dochodzenia zabezpieczenia pożyczki, przy czym uzupełnienie sumy wekslowej wynikać może wyłącznie z sumy wymagalnych należności z tytułu niniejszej Umowy , a wystawca weksla zostanie powiadomiony o miejscu i dacie wykupu weksla listem poleconym wysłanym co najmniej 14 dni przed datą wykupu na adres wskazany w komparycji niniejszej Umowy lub wynikający z realizacji zapisu § 5 ust. 2 Umowy.

§4

 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że jego dochody, po odliczeniu rat pożyczki, a także innych stałych obciążeń, w pełni gwarantują terminową spłatę pożyczki.
 2. Pożyczkobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę – Administratora Danych Osobowych swoich danych osobowych w celu realizacji zapisów Umowy, zaś wszelkie dane niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej Umowy zostały udzielone Pożyczkobiorcy dobrowolnie , ze świadomością ryzyka zawiązanego z ich przetwarzaniem.
 3. Pożyczkobiorca ma prawo do informacji o sposobie i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez Pożyczkodawcę, prawo dostępu do tych danych, a także prawo ich poprawiania, aktualizowania i uzupełniania.
 4. Pożyczkobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeniesienie przez Pożyczkodawcę wierzytelności i wszelkich praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie wraz z ustanowionymi przez Pożyczkobiorcę zabezpieczeniami w tym przeniesienie wszelkich praw z wystawionego dokumentu wekslowego – z prawem do jego uzupełnienia przez każdoczasowego posiadacza oraz prawa do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy w zakresie dochodzenia należności wynikających z przedmiotowej Umowy.
 5. W sprawach nie objętych niniejszą Umową zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku zaistnienia sprzeczności postanowień niniejszej Umowy z postanowieniami obowiązujących przepisów prawa, przepisy te uchylają, uzupełniają lub zastępują wadliwe postanowienia niniejszej Umowy, przy czym pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy strony deklarują rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości właściwym do rozpoznawania sporów na tle Umowy jest Sąd powszechny.
 6. Organem nadzoru w sprawach ochrony konsumenta jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

§5

 1. Umowa staje się ważna z dniem podpisania jej przez strony i wchodzi w życie z dniem doręczenia Pożyczkodawcy dokumentów wymienionych w § 1 ust. 2.
 2. Podpisując Umowę Pożyczkobiorca potwierdza odbiór Załączników Nr 1, 2 i 3 do niniejszej Umowy , przy czym jakakolwiek korespondencja stron zgodna z niniejszą Umową, poza ewentualnymi monitami telefonicznymi, będzie doręczana pocztą na adresy wskazane w Umowie, bądź na adresy o których strony poinformowały się skutecznie , pod rygorem nieważności.
 3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron , zaś wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

 1. Integralny element niniejszej Umowy stanowią załączniki:

Nr 1 – Harmonogram spłat pożyczki ,

Nr 2 – Formularz informacyjny dot. zawieranej Umowy pożyczki ,

Nr 3 – Wzór Oświadczenia odstąpieniu od Umowy pożyczki.